FAQs

Zwijana treść

§1 Postanowienia wstępne

Specjalistyczny Sklep Ortopedyczny dostępny pod adresem internetowym www.orto-vinci.com prowadzony jest przez Spółkę Orto – Vinci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000709376, NIP 498 026 75 23, REGON 368989023.

§2 Definicje

Sprzedawca – Spółka Orto – Vinci Sp. z o.o.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.orto-vinci.com

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

§3 Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Al. Zwycięstwa 13a 80-219 Gdańsk
Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@orto-vinci.com 
Numer telefonu Sprzedawcy: 508 569 534
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-16.

§4 Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszty pozostałe (w tym opłaty za wyposażenie opcjonalne, transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o których Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

§5 Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia
Wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
Przesłać wypełniony Formularz do Sprzedającego, korzystając z elektronicznego koszyka zamówień.
Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§6 Formy płatności i odbioru

Klient może skorzystać z następujących metod odbioru zamówionego Produktu: 

– Przesyłka kurierska

– Paczkomat

– Odbiór osobisty (wymagany w przypadku przedmiotów refundowanych)

Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

– Płatność przy odbiorze 

– Płatność za pobraniem

– Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 

– Refundacja NFZ

§7 Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail  lub telefonicznie, na podane w trakcie składania Zamówienia dane kontaktowe. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Termin odbioru produktu może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (opóźnienia w dostawie, wydłużony termin odpraw celnych itp). Klient ma możliwość śledzenia swojego zamówienia i terminu odbioru w zakładce Śledzenie na stronie głównej Sprzedawcy. Wydłużenie terminu nie jest podstawą do zerwania przez Klienta Umowy Sprzedaży, chyba że termin wydłuży się co najmniej dwukrotnie w stosunku do podanego przy złożeniu Zamówienia terminu.

Informujemy, iż zamówienia dostarczane drogą wysyłkową, dostarczane są:

– w przypadku zamówień powyżej 1000 zł na koszt Sprzedającego

– w przypadku zamówień poniżej 1000 zł na koszt Kupującego

– nietypowe, gabarytowe zamówienia ustalane są indywidualnie z Kupujacym

Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o prawach konsumenta konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i co do zasady bez ponoszenia kosztów.

§8 Reklamacja i gwarancje

Gwarancją objęte są Produkty nowe. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy w terminie do 14 dni od daty odebrania Produktu. Okres gwarancji dla każdego Produktu jest inny, obowiązuje okres podany w załączonej do każdego Produktu karcie gwarancyjnej. W przypadku Produktów refundowanych przez NFZ, okres gwarancji stanowi co najmniej połowę okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§9 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Odbiorcą danych osobowych Klientów Sklepu może być w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, przewoźnik lub pośrednikowi realizujący przesyłki na zlecenie Administratora. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Klient zawierając Umowę Sprzedaży automatycznie wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego.

§10 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.